Okna: kostel Matky Boží

Existenci samostatné farnosti v Oknech dokládají historické prameny od poloviny 14. století. Z původního kostela zůstal zachován gotický presbytář, k němuž byla v pozdějších dobách (asi v 18. století) připojena obdélná loď a průčelní hranolová věž. V ní je zavěšen památný zvon z roku 1594, jehož český nápis udává mimo jiné též nejstarší podobu zdejšího zasvěcení: Slit jest tento zvon  ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu a Matce Boží a nákladem vší obce Oken od Václava zvonaře v městě Mladého Boleslava nad Jizerou léta 1594. Soli Deo gloria. Na druhé straně zvonu jsou dva erby s nápisy: „Aleš Berka z Dubé a Lipého na Kuřívodech a Bělé. – Eliška Berková z Valdštejna.

Zvon byl pořízen v době, kdy již okenská farní osada, ztrativší za husitských válek svého plebána, podléhala správě farářů bělských. V důsledku náboženských reforem císaře Josefa II. byla v Oknech roku 1788 obnovena lokální duchovní správa a obvod působnosti vymezen hranicemi obcí Okna, Obora a Luka. Okenská lokálie byla roku 1891 povýšena na samostatnou farnost, jejíž existence trvala až do roku 1946. Od té doby vykonávali zdejší duchovní správu kněží z nedalekých Doks a posléze z Jestřebí. Od roku 2001 je okenská farnost administrována z Bělé a zdejší kostel je jedním z významných center místního náboženského života.

Poutní slavnost v Oknech se koná v neděli v blízkosti svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) v 10,00 hodin. V duchu obnovené staré tradice se zde scházíme i k první jarní pouti v blízkosti svátku Zvěstování Páně (zpravidla 25. března, není-li svátek přeložen na pozdější datum) v 18,00 hodin.