BIŘMOVÁNÍ 

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti (uděluje se od 14 let). Křesťan při ní přijímá Ducha svatého, který jej uschopňuje k tomu, aby dokázal víru žít a také obhájit, vytrvat a utvářet život podle Boha. K tomu je biřmovaný obdařen sedmerem darů Ducha sv.: darem moudrosti, rozumu, rady, síly a statečnosti, poznání, zbožnosti, bázně Boží. (srov. Iz 11.2) Svatý Pavel ve svém listě mluví o plodech Ducha sv.:

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Gal 5,22-23a)

 

 Duch svatý sestoupil na apoštoly v den letnic, když očekávali Ducha sv. – toho, kterého jim Ježíš přislíbil.

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. (Jan 14,26)

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Sk 2,1-4)

 

Svátost biřmování má přijmout každý pokřtěný. Uděluje ji biskup nebo pověřený kněz (např. při křtu dospělého) tak, že maže posvátným olejem biřmovance na čele a říká: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého!“

Příprava biřmovanců probíhá asi půl roku před udílením svátosti.