KNĚŽSTVÍ

Svátost kněžství Ježíš ustanovil při poslední večeři, tak jako eucharistii:

„To čiňte na mou památku.“ (Lk 22,19)

Svým vlastním příkladem při poslední večeři ukázal, v čem spočívá stát se knězem – ve službě druhým:

 

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.“

(Jan 13,3-4)

Kněžský slib:

Římskokatolický kněz – služebník Boží – při kněžských slibech přijímá celibát, modlitbu breviáře, skládá vyznání víry a přísahu. Svátost kněžství je svátostí apoštolské služby.

Slibuje, že bude vykonávat kněžskou službu jako věrný spolupracovník biskupa a v Duchu svatém vést Boží lid a sloužit mu; hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve, a tak zodpovědně a moudře konat službu Božího slova; k chvále Boží a k posvěcení věřících s vírou a oddaností podle tradice církve slavit Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření; ve spojení s biskupem setrvávat v ustavičné modlitbě a pro lid vyprošovat Boží milosrdenství; stále se úžeji spojovat s Kristem Veleknězem, který sám sebe Otci za nás obětoval jako oběť čistou, spolu s ním se zasvětit Bohu pro spásu světa. Nakonec přidává prosbu: „Kéž mi Bůh při tom pomáhá.“ A slibuje úctu a poslušnost biskupovi.

 

Připravovat na kněžství se může svobodný věřící muž – katolík, který vnímá Boží povolání k této službě a zároveň je přijat diecézním biskupem do kněžského semináře, kde probíhá duchovní formace. Potřebné znalosti zajišťuje současné studium na teologické fakultě. V případě, že se mladý muž rozhodne stát se zároveň řeholníkem, uskutečňuje se duchovní formace v příslušném klášteře. Úplně nejdříve je ale třeba, aby o svém povolání promluvil s duchovním (zpovědníkem nebo duchovním vůdcem). Povolání je třeba dobře rozpoznat. Přihláška do kněžského semináře se podává přes vlastního faráře. Jen biskup nakonec rozhodne, zda se uchazeč může stát knězem (zdravotní hledisko, vyzrálost, život kandidáta atd.).