SVÁTOSTI- co jsou svátosti?

Otec Kamil Škoda pavažuje SVÁTOSTI za tak obrovský dar, že považoval za nutné sepsal o svátostech to nejdůležitější a umístit to na web farnosti, aby každý měl možnost kdykoli si o svátostech přečíst to nejdůležitější a to v četně lidí, kteří kostel nenavštěvují nebo navštěvují výjimečně. Toto tedy o svátostech připravil o. Kamil.

Svátosti jsou pramenem Boží milosti. Milost si člověk nemůže dát sám, ale Bůh nabízí možnost, jak ji skutečně dostat. Některé svátosti člověk přijímá jen jednou za život, jiné lze přijmout vícekrát. Některé má člověk přijímat pravidelně. Svátostmi vede Bůh člověka ke spáse. Jsou tedy pro nás vzácným darem Božím. Skrze ně se s Bohem nejen setkáváme, ale On nás doslova proniká a vnitřně proměňuje, obohacuje, naplňuje.

Svátostí je sedm: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných.